1. Kor /
  2. Eng

  1. Kor /
  2. Eng

Major AchievementsFollowings are the major outstanding achievements of the SAIHST faculties

No. Title Date
48 [엄성희 교수/ 우수논문] Cell Metab. 2006 Jun 2017-07-13
47 [남도현 교수/ 우수논문] Cancer Cell. 2017 July 2017-07-12
46 [남도현 교수/언론보도] 경향신문 “악성 뇌종양, 주변의 면역세포가 항암치료 방해” 2017-07-12
45 [방창현 교수/ 우수논문] Nature. 2017 Jun 2017-07-10
44 [박웅양 교수/ 우수논문] Nature Communications. 2017 May 2017-07-10
43 [안명주 교수/ 우수논문] J Clin Oncol. 2017 May 18 2017-06-08
42 [남도현, 박웅양 교수/ 우수논문] Nature Genetics. 2017 Apr 2017-05-23
41 [조주희 교수, 강단비 선임연구원/ 우수논문] Palliat Support Care.... 2017-04-20
40 [조주희 교수, 강단비 선임연구원/ 우수논문] Psychooncology. 2017... 2017-04-20
39 [조주희 교수, 강단비 박사/ 언론보도] 쿠키뉴스 “암환자 암치료 후 삶의 희망·목표... 2017-04-20
Major Achievements
48. [엄성희 교수/ 우수논문] Cell Metab. 2006 Jun
Date 2017-07-13
47. [남도현 교수/ 우수논문] Cancer Cell. 2017 July
Date 2017-07-12
46. [남도현 교수/언론보도] 경향신문 “악성 뇌종양, 주변의 면역세포가 항암치료 방해”
Date 2017-07-12
45. [방창현 교수/ 우수논문] Nature. 2017 Jun
Date 2017-07-10
44. [박웅양 교수/ 우수논문] Nature Communications. 2017 May
Date 2017-07-10
43. [안명주 교수/ 우수논문] J Clin Oncol. 2017 May 18
Date 2017-06-08
42. [남도현, 박웅양 교수/ 우수논문] Nature Genetics. 2017 Apr
Date 2017-05-23
41. [조주희 교수, 강단비 선임연구원/ 우수논문] Palliat Support Care....
Date 2017-04-20
40. [조주희 교수, 강단비 선임연구원/ 우수논문] Psychooncology. 2017...
Date 2017-04-20
39. [조주희 교수, 강단비 박사/ 언론보도] 쿠키뉴스 “암환자 암치료 후 삶의 희망·목표...
Date 2017-04-20