1. Kor /
  2. Eng

Login Join

  1. Kor /
  2. Eng

Login Join

우수성과SAIHST 구성원의 언론보도내용 및 수상내역, 각 연구분야의 우수 학술지에 게재된 논문 등 우수한 성과들을 소개합니다.

No. 제목 작성자 등록일
76 [최병옥 교수/ 우수논문] Nucleic Acids Research. 10 Jan 2020 관리자 2020-04-06
75 [김재윤 교수/ 우수논문] Advanced Functional Materials. 2019 Sep 19 관리자 2019-11-12
74 [김재윤 교수/ 우수논문] Advanced Materials. 2019 Aug 23 관리자 2019-11-12
73 [김재윤 교수/ 우수논문] Chemistry of Materials. 2019 Jul 23 관리자 2019-11-08
72 [김재윤 교수/ 우수논문] ACS Nano. 2019 Mar 26 관리자 2019-11-08
71 [이세훈 교수/ 우수논문] Nature Communications. 2019 Sep 19 관리자 2019-10-02
70 [김석형 교수/ 우수논문] Nature Communications. 2018 Aug 1 관리자 2018-11-26
69 [이기영 교수/ 우수논문] Autophagy. 2018 Jul 23 관리자 2018-11-08
68 [남도현 교수/ 우수논문] Nature Genetics. 2018 Sep 27 관리자 2018-10-11
67 [임효근 원장/ 언론보도] 중앙일보 “재발 1cm미만 '미세간암’ 조기치료 성과…세계 첫 보고” 관리자 2018-07-17
우수성과
76. [최병옥 교수/ 우수논문] Nucleic Acids Research. 10 Jan 2020
작성자관리자 / 등록일2020-04-06
75. [김재윤 교수/ 우수논문] Advanced Functional Materials. 2...
작성자관리자 / 등록일2019-11-12
74. [김재윤 교수/ 우수논문] Advanced Materials. 2019 Aug 23
작성자관리자 / 등록일2019-11-12
73. [김재윤 교수/ 우수논문] Chemistry of Materials. 2019 Jul 23
작성자관리자 / 등록일2019-11-08
72. [김재윤 교수/ 우수논문] ACS Nano. 2019 Mar 26
작성자관리자 / 등록일2019-11-08
71. [이세훈 교수/ 우수논문] Nature Communications. 2019 Sep 19
작성자관리자 / 등록일2019-10-02
70. [김석형 교수/ 우수논문] Nature Communications. 2018 Aug 1
작성자관리자 / 등록일2018-11-26
69. [이기영 교수/ 우수논문] Autophagy. 2018 Jul 23
작성자관리자 / 등록일2018-11-08
68. [남도현 교수/ 우수논문] Nature Genetics. 2018 Sep 27
작성자관리자 / 등록일2018-10-11
67. [임효근 원장/ 언론보도] 중앙일보 “재발 1cm미만 '미세간암’ 조기치료 성과…세계...
작성자관리자 / 등록일2018-07-17