1. Kor /
  2. Eng

Login Join

  1. Kor /
  2. Eng

Login Join

우수성과SAIHST 구성원의 언론보도내용 및 수상내역, 각 연구분야의 우수 학술지에 게재된 논문 등 우수한 성과들을 소개합니다.

No. 제목 작성자 등록일
113 [조주희, 강단비 교수/ 우수 논문] Ann Surg. 3 Jan 2023 관리자 2023-03-14
112 [조주희, 강단비 교수/ 우수논문] JMIR Public Health Surveill. 8 Mar 2023 관리자 2023-03-13
111 [방창현 교수/언론보도] '미끄러지지 않는 개구리 발바닥 모방' 생체삽입 전자패치 개발 관리자 2022-10-19
110 [김현호 교수/ 우수논문] Molecular-Cancer, 12 Oct 2022 관리자 2022-10-19
109 [방창현 교수/ 우수논문] Advanced Science, 17 Aug 2022 관리자 2022-10-18
108 [방창현 교수/ 우수논문] ACS Energy letters, 28 Apr 2022 관리자 2022-10-18
107 [방창현 교수/ 우수논문] Chemical Engineering Journal, 15 Aug 2022 관리자 2022-10-18
106 [방창현 교수/ 우수논문] Chemical Engineering Journal, 15 Sep 2022 관리자 2022-10-18
105 [방창현 교수/ 우수논문] Advanced Materials, 15 Nov 2021 관리자 2022-10-18
104 [방창현 교수/ 우수논문] Advanced Functional Materials, 16 Feb 2022 관리자 2022-10-18
우수성과
113. [조주희, 강단비 교수/ 우수 논문] Ann Surg. 3 Jan 2023
작성자관리자 / 등록일2023-03-14
112. [조주희, 강단비 교수/ 우수논문] JMIR Public Health Surveill...
작성자관리자 / 등록일2023-03-13
111. [방창현 교수/언론보도] '미끄러지지 않는 개구리 발바닥 모방' 생체삽입 전자패치 개발
작성자관리자 / 등록일2022-10-19
110. [김현호 교수/ 우수논문] Molecular-Cancer, 12 Oct 2022
작성자관리자 / 등록일2022-10-19
109. [방창현 교수/ 우수논문] Advanced Science, 17 Aug 2022
작성자관리자 / 등록일2022-10-18
108. [방창현 교수/ 우수논문] ACS Energy letters, 28 Apr 2022
작성자관리자 / 등록일2022-10-18
107. [방창현 교수/ 우수논문] Chemical Engineering Journal, 15...
작성자관리자 / 등록일2022-10-18
106. [방창현 교수/ 우수논문] Chemical Engineering Journal, 15...
작성자관리자 / 등록일2022-10-18
105. [방창현 교수/ 우수논문] Advanced Materials, 15 Nov 2021
작성자관리자 / 등록일2022-10-18
104. [방창현 교수/ 우수논문] Advanced Functional Materials, 1...
작성자관리자 / 등록일2022-10-18