1. Kor /
  2. Eng

Login Join

  1. Kor /
  2. Eng

Login Join

담당자 안내
담당자명 담당업무 상세내용 전화문의 이메일 문의
한진오 행정실장 SAIHST업무 통할
의과대학 행정실장
SAIHST업무 통할 +82-31-299-6020 jno2han@skku.edu
윤희준 계장 SAIHST업무 총괄 본부/대외 협의 및 정책사항/기획
교무/수업/학적/논문 업무등
+82-2-2148-7560 yhj5339@skku.edu
오승휘 직원 SAIHST행정지원업무 총괄 서무/예산/병원/인사/홍보/구매
입시/장학/학생/계약학과 등
+82-2-2148-7798 osh1896@skku.edu
문하은 직원 융합의과학과
디지털헬스학과
학과학사전체 +82-2-2148-7797 융합 biomed@skku.edu
디지털 dhealth@skku.edu
유하나 직원 의료기기산업학과
임상연구설계평가학과
학과학사전체 +82-2-2148-7799 의료 medevice@skku.edu
임상 scrd@skku.edu
강보람 직원 글로벌 인재양성사업 연구과제관리/해외파견 +82-2-2148-7749 brkang86@skku.edu
이서진 직원 홈페이지 및 원장 비서 홈페이지관리/원장 비서업무
교원업적관리/연구체험/
인사임용(교원/연구원)
+82-2-2148-7550
+82-2-2148-7900(원장)
helen94@skku.edu
담당업무 전화/이메일 문의
SAIHST업무 통할
의과대학 행정실장
+82-31-299-6020
sangsoo@skku.edu
SAIHST업무 총괄 +82-2-2148-7560
iliganji@skku.edu
SAIHST행정지원업무 총괄 +82-2-2148-7798
osh1896@skku.edu
융합의과학과
디지털헬스학과
+82-2-2148-7797
융합 biomed@skku.edu
디지털 dhealth@skku.edu
의료기기산업학과
임상연구설계평가학과
+82-2-2148-7799
의료 medevice@skku.edu
임상 scrd@skku.edu
홈페이지 및 원장 비서 +82-2-2148-7550
minouk0110@skku.edu
+82-2-2148-7900(원장)


More Information

1:1 문의 바로가기