1. Kor /
  2. Eng

Login Join

  1. Kor /
  2. Eng

Login Join

담당자 안내
담당업무 상세내용 전화문의 이메일 문의
SAIHST업무 통할
의과대학 행정실장
SAIHST업무 통할 02-2148-9907 jno2han@skku.edu
SAIHST업무 총괄 본부/대외 협의 및 정책사항/기획
교무/수업/학적/논문 업무등
02-2148-7560 yhj5339@skku.edu
SAIHST행정지원업무 총괄 서무/예산/인사/홍보/구매
입시/장학/학생/계약학과 등
02-2148-7798 osh1896@skku.edu
융합의과학과 학과학사업무 02-2148-7553 biomed@skku.edu
디지털헬스학과 학과학사업무 02-2148-7797 dhealth@skku.edu
의료기기산업학과 학과학사업무 / 특성화대학원사업관리 02-2148-7799 medevice@skku.edu
임상연구설계평가학과 학과학사업무 02-2148-7550 scrd@skku.edu
SAIHST행정지원업무 교원인사/홈페이지관리/병원업무 02-2148-7550 kyr4425@skku.edu
글로벌 인재양성사업 연구과제관리/해외파견 02-2148-7749 brkang86@skku.edu
담당업무 전화/이메일 문의
SAIHST업무 통할
의과대학 행정실장
02-2148-9907
jno2han@skku.edu
SAIHST업무 총괄 02-2148-7560
yhj5339@skku.edu
SAIHST행정지원업무 총괄 02-2148-7798
osh1896@skku.edu
융합의과학과 02-2148-7553
biomed@skku.edu
디지털헬스학과 02-2148-7797
dhealth@skku.edu
의료기기산업학과 02-2148-7799
medevice@skku.edu
임상연구설계평가학과 02-2148-7550
scrd@skku.edu
SAIHST행정지원업무 02-2148-7550
kyr4425@skku.edu
글로벌 인재양성사업 02-2148-7749
brkang86@skku.edu


More Information

1:1 문의 바로가기