1. Kor /
  2. Eng

Login Join

  1. Kor /
  2. Eng

Login Join

공지사항

[융합] 2015. 10. 13 ~ 10. 30. 까지 강의실 변경 안내
구분 학사
등록일 2015/11/16
조회수 1,506
<P><SPAN id=writeContents style="FONT-SIZE: 12px"><FONT face=gulim style="FONT-SIZE: 10pt">병원 내 메르스사태로 인해 <FONT color=#0000ff>융합의과학과 2015. 10. 13.(수) ~ 10. 30.(금)까지 강의실 변경 </FONT>안내드리오니, 확인하시어 혼동없으시기 바랍니다.<BR><BR><BR>[13일] 유전자발현조절     세미나3실 → <FONT color=#ff0000>강의실1<BR></FONT><BR>[14일] 분자세포생물학2   중강의실 → <FONT color=#ff0000>강의실2<BR></FONT>           학술논문강독        세미나3실 → <FONT color=#ff0000>강의실4<BR></FONT><BR>[16일] 질환발생의이해     중강의실 → <FONT color=#ff0000>강의실1<BR><BR></FONT>[20일] 유전자발현조절     세미나3실 → <FONT color=#ff0000>강의실1</FONT><BR><BR>[21일] 학술논문강독        세미나3실 → <FONT color=#ff0000>강의실1<BR></FONT><BR>[27일] 유전자발현조절     세미나3실 → <FONT color=#ff0000>강의실4<BR></FONT><BR>[28일] 분자세포생물학2    중강의실 → <FONT color=#ff0000>강의실1<BR></FONT>           학술논문강독         세미나3실 → <FONT color=#ff0000>강의실4<BR></FONT><BR>[30일] 질환발생의이해     중강의실 → <FONT color=#ff0000>강의실2 </FONT>      <BR></FONT></SPAN></P>

이전글 다음글

목록보기