1. Kor /
  2. Eng

Login Join

  1. Kor /
  2. Eng

Login Join

우수성과SAIHST 구성원의 언론보도내용 및 수상내역, 각 연구분야의 우수 학술지에 게재된 논문 등 우수한 성과들을 소개합니다.

No. 제목 작성자 등록일
96 [김정훈 교수/ 우수논문] Nucleic Acids Research, 12 Aug 2022 관리자 2022-10-17
95 [이기영 교수/ 우수논문] Clinical and Translational Medicine, 12 Sep 2022 관리자 2022-10-17
94 [이기영 교수/ 우수논문] Clinical and Translational Medicine, 12 Jun 2022 관리자 2022-10-17
93 [이내응 교수/ 우수논문] Clinical and Translational Medicine, 29 Aug 2022 관리자 2022-10-14
92 [조주희, 강단비 교수/ 우수논문] Hepatology, 19 May 2022 관리자 2022-10-14
91 [조주희,신동현,강단비 교수/ 우수논문] Clin Gastroenterol Hepatol, 21 Sep 2022 관리자 2022-10-14
90 [원홍희 교수/ 우수논문] Nature Human Behaviour. 2022 May 19 관리자 2022-07-12
89 [조주희,신동현,강단비 교수/ 우수논문] BMC Medicine. 24 January 2022 관리자 2022-05-30
88 [조주희,신동현,강단비 교수/ 우수논문] Hepatology. 2022 May 19 관리자 2022-05-30
87 [원홍희 교수/ 우수논문] Brain. 06 October 2021 관리자 2022-04-18
우수성과
96. [김정훈 교수/ 우수논문] Nucleic Acids Research, 12 Aug 2022
작성자관리자 / 등록일2022-10-17
95. [이기영 교수/ 우수논문] Clinical and Translational Medic...
작성자관리자 / 등록일2022-10-17
94. [이기영 교수/ 우수논문] Clinical and Translational Medic...
작성자관리자 / 등록일2022-10-17
93. [이내응 교수/ 우수논문] Clinical and Translational Medic...
작성자관리자 / 등록일2022-10-14
92. [조주희, 강단비 교수/ 우수논문] Hepatology, 19 May 2022
작성자관리자 / 등록일2022-10-14
91. [조주희,신동현,강단비 교수/ 우수논문] Clin Gastroenterol Hepat...
작성자관리자 / 등록일2022-10-14
90. [원홍희 교수/ 우수논문] Nature Human Behaviour. 2022 May 19
작성자관리자 / 등록일2022-07-12
89. [조주희,신동현,강단비 교수/ 우수논문] BMC Medicine. 24 January...
작성자관리자 / 등록일2022-05-30
88. [조주희,신동현,강단비 교수/ 우수논문] Hepatology. 2022 May 19
작성자관리자 / 등록일2022-05-30
87. [원홍희 교수/ 우수논문] Brain. 06 October 2021
작성자관리자 / 등록일2022-04-18