1. Kor /
  2. Eng

Login Join

  1. Kor /
  2. Eng

Login Join

우수성과SAIHST 구성원의 언론보도내용 및 수상내역, 각 연구분야의 우수 학술지에 게재된 논문 등 우수한 성과들을 소개합니다.

No. 제목 작성자 등록일
106 [방창현 교수/ 우수논문] Chemical Engineering Journal, 15 Sep 2022 관리자 2022-10-18
105 [방창현 교수/ 우수논문] Advanced Materials, 15 Nov 2021 관리자 2022-10-18
104 [방창현 교수/ 우수논문] Advanced Functional Materials, 16 Feb 2022 관리자 2022-10-18
103 [방창현 교수/ 우수논문] Chemical Engineering Journal, 1 Feb 2022 관리자 2022-10-18
102 [방창현 교수/ 우수논문] ACS Nano, 28 Sep 2021 관리자 2022-10-18
101 [방창현 교수/ 우수논문] Chemical Engineering Journal, 1 Nov 2021 관리자 2022-10-18
100 [방창현 교수/ 우수논문] Science Advances , 16 Jun 2021 관리자 2022-10-18
99 [김한나 교수/ 우수논문] American Journal of Human Genetics , 4 Aug 22 관리자 2022-10-17
98 [윤경재,김한나 교수/ 우수논문] Journal of Cachexia Sarcopenia and Muscle, 11 Oc... 관리자 2022-10-17
97 [김한나 교수/ 우수논문] Nature,12 Oct 2022 관리자 2022-10-17
우수성과
106. [방창현 교수/ 우수논문] Chemical Engineering Journal, 15...
작성자관리자 / 등록일2022-10-18
105. [방창현 교수/ 우수논문] Advanced Materials, 15 Nov 2021
작성자관리자 / 등록일2022-10-18
104. [방창현 교수/ 우수논문] Advanced Functional Materials, 1...
작성자관리자 / 등록일2022-10-18
103. [방창현 교수/ 우수논문] Chemical Engineering Journal, 1...
작성자관리자 / 등록일2022-10-18
102. [방창현 교수/ 우수논문] ACS Nano, 28 Sep 2021
작성자관리자 / 등록일2022-10-18
101. [방창현 교수/ 우수논문] Chemical Engineering Journal, 1...
작성자관리자 / 등록일2022-10-18
100. [방창현 교수/ 우수논문] Science Advances , 16 Jun 2021
작성자관리자 / 등록일2022-10-18
99. [김한나 교수/ 우수논문] American Journal of Human Geneti...
작성자관리자 / 등록일2022-10-17
98. [윤경재,김한나 교수/ 우수논문] Journal of Cachexia Sarcopen...
작성자관리자 / 등록일2022-10-17
97. [김한나 교수/ 우수논문] Nature,12 Oct 2022
작성자관리자 / 등록일2022-10-17